Algemene voorwaarden verblijf

Algemene voorwaarden verblijf

Verblijfsvoorwaarden:

A: Er dient minimaal 1 persoon per boeking, 21 jaar of ouder te zijn. Deze persoon moet zich met een geldig ID of Paspoort kunnen legitimeren en is verantwoordelijk voor betaling en eventuele vergoedingen na schade aan gebouw of materiaal.
B: Bij aankomst kan de kamer betrokken worden vanaf 15u00 en bij vertrek moet de kamer vrij zijn voor 11u00 . 
C: Uren der maaltijden. 
Ontbijt tussen 7u00 en 11u00 in het restaurant.
Ontbijtpakketten dienen de dag voordien aangevraagd te worden. 
Avondmaal kunt u aan de bar reserveren. Keuken is geopend tot 21u00.
D: Eens een verblijfsperiode is aangevangen worden de niet genomen maaltijden nooit terugbetaald. In ernstige omstandigheden worden niet genomen maaltijden met afhouding van 1/3 terugbetaald. 
Logies worden nooit terugbetaald bij vervroegd vertrek. 
E: Vrijblijvende deelneming in het annuleringsfonds, waardoor bij 
annulering (min. 24 uur vóór aankomst) enkel de annulering - en administratieve kosten aangerekend worden. Bij een gewettigde annulering (medisch attest) van een verblijf, wordt het reeds betaalde voorschot slechts terugbetaald mits deelgenomen werd aan het annuleringsfonds en mits aftrek van de 
annulering - en administratieve kosten. 
F: De directie is niet aansprakelijk voor diefstal op de kamer of in de gemeenschappelijke ruimtes waar u verblijft. 
G: De directie behoudt zich het recht om een gereserveerde kamer verder te verhuren, zo dit niet betrokken wordt binnen de 24 uur na het ingaan van de gevraagde periode, uitgezonderd indien het hotel vooraf verwittigd wordt van een uitgestelde aankomst. In geen geval gebeurt er een terugbetaling. 
H: Het hotel is niet verantwoordelijk voor verloren of vergeten voorwerpen en worden dan ook niet opgestuurd.
I: Bij opmerkingen over uw verblijf horen wij dit graag ter plaatse. Dan kunnen wij dit onmiddellijk oplossen of rechtzetten. Een beëindigd verblijf kan niet meer betwist worden.
J: De prijzen in deze brochure zijn de enige rechtsgeldige. 
Mochten er toch fouten of vergissingen in uw voorlopige - of eindafrekening voorkomen, dan kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
K: Het lezen van bovenstaande opmerkingen en voorwaarden houdt de aanvaarding van deze in.

Opmerkingen:

A: Vrijwillig annuleringsfonds: € 10 per kamer. 
B: Administratiekosten bij het opmaken van een factuur: € 7,50 
C: Kinderbed: € 15 per periode of kinderstoel: € 10 per periode 
D: Handdoeken, beddengoed en hotelservice zijn inbegrepen in de hoteltarieven per nacht.  
E: Voor een aantoonbare assistentiehond: + € 10 per nacht (alleen schoon en aangelijnd toegestaan in het hotel- restaurant). 
F: De reservatiedienst van het hotel wijst de kamers toe in functie van het beschikbare aanbod en de samenstelling van de familie of de groep.
G: Hotelservice omvat geen afwas- of opruimdienst.
H: AL ONZE KAMERS ZIJN ROOKVRIJ, MOCHTEN WIJ TOCH MERKEN DAT ER GEROOKT WORDT OF IS GEROOKT TIJDENS UW VERBLIJF DAN BRENGEN WIJ HIER SCHOONMAAKKOSTEN VAN € 50,00 PER KAMER VOOR IN REKENING.

*************************************************************************************************************************************************************************

Allgemeine Geschäftsbedingungen bleiben erhalten

Aufenthaltsbedingungen :

A: Pro Buchung muss mindestens eine Person vorhanden sein, 21 Jahre oder älter. Diese Person muss sich mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass ausweisen können und ist für die Zahlung und jegliche Entschädigung nach Schäden am Gebäude oder Material verantwortlich. 
B:   Bei der Ankunft kann das Zimmer ab 15.00 Uhr einbezogen werden. Bei der Abreise muss das Zimmer vor 11.00 Uhr geräumt werden.  
C:   Stunden der Mahlzeiten  
Frühstück zwischen 9 und 11 Uhr im Restaurant. 
Frühstückspakete müssen am Vortag angefragt werden.  
Das Abendessen kann an der Bar reserviert werden. Die Küche ist bis 21:00 Uhr geöffnet. 
D:   Sobald ein Aufenthalt begonnen hat, werden die nicht eingenommenen Mahlzeiten niemals zurückerstattet. Bei ernsten Umständen werden Mahlzeiten, die nicht mit 1/3 des Betrags eingenommen werden, erstattet.  
Die Unterkunft wird bei einer vorzeitigen Abreise niemals zurückerstattet.  
E:   Kostenlose Teilnahme am Rücktrittsfonds  
Bei einer Stornierung (mindestens 24 Stunden vor Ankunft) werden nur die Stornierungs- und Verwaltungskosten in Rechnung gestellt. Im Falle einer legitimen Stornierung (ärztliches Attest) eines Aufenthalts wird der bereits gezahlte Vorschuss nur zurückerstattet, sofern der Stornierungsbetrag teilgenommen hat und der Abzug des Aufenthalts erfolgt  
Stornierungs- und Verwaltungskosten.  
F:   Das Management ist nicht für Diebstahl im Zimmer oder in den öffentlichen Bereichen verantwortlich, in denen Sie sich aufhalten.  
G:   Die Direktion behält sich das Recht vor, ein reserviertes Zimmer weiter zu mieten, sofern dies nicht innerhalb von 24 Stunden nach Beginn des gewünschten Zeitraums erfolgt, es sei denn, das Hotel wird im Voraus über eine verspätete Ankunft informiert. In keinem Fall erfolgt eine Rückerstattung.  
H:   Das Hotel haftet nicht für verlorene oder vergessene Gegenstände und wird daher nicht versendet. 
Ich:   Bei Kommentaren zu Ihrem Aufenthalt möchten wir dies vor Ort erfahren. Dann können wir das sofort beheben oder beheben. Ein gekündigter Aufenthalt kann nicht mehr angefochten werden. 
J:   Die Preise in dieser Broschüre sind die einzigen gesetzlich gültigen.  
Sollten in Ihrer vorläufigen oder abschließenden Erklärung Fehler oder Fehler auftauchen, kann keine Haftung geltend gemacht werden. 
K:   Wenn Sie die obigen Anmerkungen und Bedingungen lesen, müssen Sie diese akzeptieren.

Anmerkungen:

A:   Freiwilliger Rücktrittsfonds: 10 € pro Zimmer.  
B:   Verwaltungskosten bei Rechnungsstellung: 7,50 €  
C:   Kinderbett: 15 € pro Periode oder Hochstuhl: 10 € pro Periode  
D:   Handtücher, Bettwäsche und Hotelservice sind in den Hotelpreisen pro Nacht enthalten.   
E:   Für den Hilfehund: + 10 € pro Nacht (allein zauber und an der Leine im Restaurant erlaubt).  
F:   Der Reservierungsservice des Hotels ordnet die Zimmer dem verfügbaren Angebot und der Zusammensetzung der Familie oder Gruppe zu. 
G:   Der Hotelservice beinhaltet keinen Wasch- oder Reinigungsservice.
H:   ALLE UNSERE RÄUME SIND RAUCHFREI, DÜRFEN WIR HABEN, DASS Rauchen während Ihres Aufenthaltes raucht oder raucht.

************************************************************************************************************************************************************************

General terms and conditions of stay

Conditions of stay::

A: At least 1 person per booking must be 21 years of age or older. This person must be able to identify themselves with a valid ID or passport and is responsible for payment and any fees for damage to building or material.
B: On the day of arrival the room will be available from 15:00 hours p.m.
    On the day of departure the room must be vacated before 11:00 a.m.
C: Meal times. 
Breakfast between 09:00 a.m. and 11:00 a.m. in the restaurant.
A packed breakfast must be ordered a day in advance.
Reservations for eveningmeals can be made at the bar.
The kitchen closes at 21:00 hours p.m.
D: Once a residence period has started any missed meals are none refundable.
In unforeseen circumstances missed meals (with a deduction of 33%) will be refunded.
Guest accommodation are none refundable at early departure.
E: Participation in the cancellation Fund is optional, whereby if cancelled (at least 24 hours before arrival) only cancellation-and administrative costs will be charged. At a legitimate cancellation (medical certificate) of a reservation, the deposit will be refunded only by participation in the cancelation Fund minus cancelation and administrative costs.
F: The management cannot be held responsible for theft in the room or in the common areas where you are staying.
G: The management reserves the right to re-rent a room that has not been occupied within 24 hours of the agreed check in time, except if the management has been notified of a later arrival. Under no circumstances is a refund payable. 
H: The hotel is not responsible for lost or forgotten objects and therefore will not be forwarded.
I: We would like to hear any comments regarding your stay immidiatly, so we can solve or rectify this immidiatly. Any complaints after departure will not be taken into consideration.
J: All prices given in this brochure are legally binding. Therefore the management cannot be held liable for any errors or mistakes in your provisional or final invoice.
K: After reading the above comments and conditios, you agree in acceptance.

Comments:

A: Voluntary cancellation Fund: €10 per room.
B: Administrationcost for formating an invoice: €7.50
C: Child's bed: €15 per period or High Chair: €10 per period
D: Towels, bedding and hotel service are included in the hotel rates per night.
E: For assistance dog: + €10 per night (only clean and on a lead allowed in the hotel- restaurant).
F: The hotel reception will assign the rooms to the available supply and the requirements of the family or the group
G: Hotel service does not include dishwashing or cleaning.
H: ALL OUR ROOMS ARE SMOKE FREE, WE MIGHT HAVE THAT SMOKING IS SMOKING OR IS SMOKING DURING YOUR STAY.